Van de bestuurstafel (06)

Frank van Halem

  

Het bestuur  van onze schaak vereniging heeft op 8 mei j.l. weer vergaderd en op die vergadering zijn een aantal belangrijke zaken  aan de orde geweest.

Deze zaken zal ik in het kort voor u langslopen.

 

Allereerst begin ik maar eens bij onszelf, de leden.

Zoals iedereen weet is Cor IJsselstijn getroffen door ernstige hartproblemen. Uiteindelijk is een pacemaker geplaatst en is Cor van het Meander over gebracht naar Verpleeghuis Birkhoven voor verdere revalidatie. Hij was daar nog maar net toen hij is gevallen en zijn heup brak. Per mail heb ik u daar al van op de hoogte gesteld. Inmiddels is hij door enkelen van ons bezocht (Tom, Jan Ero, Dagmar en Henk Juffer). Het lijkt nu iets beter te gaan, maar zijn situatie blijft zorgelijk.

Ook Harry Schoonbeek ontkwam niet aan een bezoek aan de artsen. Een lastig prostaatprobleem dwong hem behandelingen te ondergaan. We hopen dat de behandelingen resultaat hebben en de problemen verwezen kunnen worden naar de vergetelheid.

 

We hebben gesproken over de prijsuitreiking na het jaarlijkse Rapid-toernooi. Niet alles verliep even vlekkeloos. Besloten is de prijsuitreiking voortaan strakker te organiseren.  Per groep worden 6 prijzen klaargelegd. De eerste groep komt het eerst naar voren en in volgorde kunnen de leden dan een prijs uitzoeken (de beste uit die groep mag het eerst uitzoeken en zo verder).

 

De vorige keer meldde ik dat het bestuur plannen had om, samen met andere besturen van vereniging in de buurt, te komen tot een groot, regionaal, toernooi.

We hebben contact gezocht met een 9-tal vereniging en uit de buurt. De uitkomst is dat een dergelijke organisatie niet tot de mogelijkheden behoort. Er was slechts één vereniging die aangaf mee te willen doen. Dat is voor een dergelijk plan helaas een te kleine basis. Het was een mooie droom.

 

Ook in deze vergadering kwam de jeugd weer aan de orde. Er is een commissie School- en buurtschaak in de stad opgericht. Tom Bekius en Gerrit Sepers zijn namens onze vereniging als lid aan die commissie toegevoegd. We horen hier vast nog meer over..

 

Ook was er aandacht voor De Veldheer, ons clubblad dat nu alleen nog digitaal verschijnt. Onze webmaster (Martinus Riemersma) kan zien hoe vaak de site geraadpleegd wordt en ook welke onderdelen daarvan bekeken worden. Ons digitale blad zou best eens wat meer aandacht mogen hebben, vooral als je kijkt wat voor moois daar allemaal op staat. Afgesproken is dat Frank van Halem, via de mail, af en toe de aandacht van u allen hiervoor vraagt.

 

Jaarlijks wordt een simultaanseance gegeven door de clubkampioen van de afgelopen wintercompetitie. Ook dit jaar zal dat weer gaan gebeuren. De avond is vastgesteld op donderdag 29 augustus. Komt allen!!

 

We willen ook proberen (weer) actief iets te doen aan ledenwerving. Deze keer zal, voorafgaand aan de zomercompetitie (die begint op 6 juni), een oproep om te komen geplaatst worden in  de digitale krant van Amersfoort-Zuid, in Amersfoort Nu, Stad Amersfoort en de Amersfoortse editie van het AD. We zullen zien wat het uithaalt.

 

 En nu aan het slot, net als de vorige keer, de financiën.

De vorige keer heb ik daar een vrij uitvoerig verhaal over geschreven, aangevuld met een brief aan u allen. De situatie is en blijft zorgelijk. Het helpt niet als we dat alleen maar tegen elkaar zeggen, ons eens op het hoofd krabben en verder niets doen. Kortom, er is actie nodig en het bestuur heeft daarin het voortouw genomen.

Het bestuur heeft besloten voortaan de Marcuszaal beneden als speelzaal te gebruiken.

Verder is, na een uitvoerig debat, besloten met voorstelen tot contributieverhoging te komen.

Die voorstellen zijn op onze site geplaatst in het gedeelte dat alleen toegankelijk is voor onze leden. Lees dit vooral en vorm u een oordeel over onze voorstellen!

 

Ik eindig dit verhaal precies zoals de vorige keer:

Tot zover een inzichtje in onze driemaandelijkse bestuursvergadering. Ik kan me voorstellen dat u aanleiding ziet om te reageren, of om ideeën in te brengen. Laat u zich dan niet weerhouden. Het slechtste idee is géén idee. Via mail of contactformulier op de site van Ons Genoegen ben ik altijd te bereiken.

 

Tenslotte: de volgende bestuursvergadering staat gepland voor 22 augustus a.s.. Deze staat dan in het teken van de voorbereiding op de ledenvergadering die is gepland voor donderdag 5 september a.s..

 

 Amersfoort, 4 juli 2019.