Aflevering 12.
De periode
september 2019 tot en met augustus 2020

In aflevering 11 schreef ik dat het het bestuur goed lijkt dat de belangrijkste gebeurtenissen die in de vereniging voorvallen worden vastgelegd.
Ook het afgelopen schaakseizoen is er veel voorgevallen en zit ik om kopij niet verlegen. Uiteraard zijn er, naast het schaken, de nodige vergaderingen geweest om de organisatie van onze vereniging op orde te houden.
Daar was allereerst onze Algemene Ledenvergadering van 5 september 2019. Een rustige vergadering waarin alle vaste punten die voor onze vereniging van belang zijn aan de orde kwamen.
Besloten is dat we, waar het de financiën betreft, voortaan werken met één vaste kascontrolecommissie. Die commissie bestaat uit de leden Ero en Jonkers.
Een bestuursverkiezing was niet nodig. De leden van het bestuur die aftredend zijn hebben zich allen herkiesbaar gesteld. Nu er geen tegenkandidaten zijn opgestaan zetten deze bestuursleden hun taken “gewoon” voort.
Er is gesproken over de organisatie van de wintercompetitie en van de zomercompetitie in 2020 en verder zijn, waar het betreft de externe competitie, het achttal en het viertal vastgesteld.
Kortom, alles is als vanouds goed geregeld.

Dachten we, want toen kwam er een pandemie, het Coronavirus; het virus werd bekend in het laatste kwartaal van 2019 en had zijn bron in China. Eind februari 2020/begin maart 2020 bleek dat het virus ook in Nederland slachtoffers ging maken, zowel in de bevolking als in de economie en bij alles wat met die twee samenhangt.
Ons Rapidtoernooi, gesponsord door het Hoverniersbedrijf Satter, hebben we nog normaal kunnen houden. Het was een geanimeerd toernooi met een behoorlijke opkomst. Net als vorig jaar was ook nu Eric de Haan, clubschaker bij de Soester Schaakvereniging SSC 1922, winnaar van het toernooi.
Achter de schermen was er wel wat spanning over het verloop van de organisatie op die dag. Die spanning is later, door een wat ongelukkig mailverkeer, verder opgelopen. Het heeft er zelfs in geresulteerd dat Juffer, die aftredend was per 1 september 2020, de bestuursvergaderingen niet meer heeft bezocht en dat Sepers zijn portefeuille ter beschikking heeft gesteld.
Na een aantal gesprekken is uiteindelijk in augustus overeen gekomen dat de strijdbijl is begraven, dat de mails worden vernietigd en dat op deze zaak op geen enkele wijze meer zal worden terug gekomen.

En dan nu het schaken zelf, zowel intern als extern.
In september 2019 ging de wintercompetitie op een normale manier van start en ook de jeugdopleiding werd weer hervat, de trekkers daar waren vooral Bekius en Röst. Helaas hebben in de loop van het seizoen uiteindelijk bijna alle jeugdleden om uiteenlopende redenen afscheid van onze club genomen. Er is er slechts één over gebleven. We hebben besloten dat dit lid in de seniorencompetitie mee zal draaien, waarmee de jeugdafdeling is opgeheven. Echter, op het moment dat ik dit schrijf heeft helaas ook het laatste jeugdlid besloten zich met andere activiteiten bezig te houden en hebben we dus nu geen jeugdleden meer.
De wintercompetitie zou bestaan uit totaal 34 ronden. We zijn tot en met ronde 24 gekomen omdat in de loop van maart 2020 alle activiteiten werden stil gelegd om verdere grote uitbraken van het Coronavirus te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Besloten is toen de stand na de 24e ronde in de interne competitie als eindstand te nemen. Op dat moment stond Riemersma aan kop en die werd toen dus de clubkampioen van het seizoen 2019-2020.
Op dezelfde wijze is in feite de externe competitie beëindigd. Allemaal behoorlijk onbevredigend, maar het is even niet anders.
Wel is nog te vermelden dat Mönch, die jaren de captain van het achttal was, aangegeven heeft dat dit werk hem, in verband met zijn leeftijd en gezondheid, wat te veel werd. Aan het begin van de externe competitie is Ero bereid gevonden deze taak van Mönch over te nemen.
De Coronapandemie heeft ook tot gevolg gehad dat de zomercompetitie niet is gespeeld.Het enige voordeeltje (maar ik denk niet dat je dit zo mag noemen) dat het rondwarende virus heeft voortgebracht is dat de financiële situatie van de vereniging niet onder druk is komen te staan, omdat we wat zaalhuur uit hebben gespaard.

Het wordt nu tijd, in dit overzicht, om het te hebben over de kern van de club, het wel en wee van de leden.
In de vorige aflevering moesten we melden dat Cor IJsselstijn ernstig ziek is geworden, zelfs zodanig dat hij heeft moeten bedanken als lid. Op 2 oktober 2019 is Cor IJsselstijn overleden.
Ook, voor ons vrij onverwachts, is Arij Rijke ernstig ziek geworden. In de zomercompetitie 2019 was hij nog volop aanwezig en heeft hij nog mooie partijen laten zien. Snel daarna werd hij ziek. Het proces ging zo snel dat wij moesten vernemen dat ons erelid Arij Rijke op 12 oktober 2019 is overleden. In hem verliezen wij een betrokken lid van de vereniging die, in de vele jaren dat hij lid was, veel voor de vereniging heeft betekend, zowel binnen als buiten het bestuur.

Tenslotte wil ik nog iets kwijt over de financiën en het werk van het bestuur.
Eerst maar eens de financiën.
Dat kan korter dan wat er in het vorige jaarverslag over geschreven is. Door enkele particuliere bijdragen van clubleden is het mogelijk geworden dat we in ons oude, vertrouwde, clublokaal konden blijven schaken. Hierdoor is dus een verplaatsing naar een (veel) krappere zaal overbodig geworden. Dat is eigenlijk, achteraf gezien, een meevaller in deze Coronatijd. Immers, voor het schaken moeten we nu ruimer uit elkaar zitten en afstand houden. Dat was in de kleinere zaal niet mogelijk geweest. Het is al eerder genoemd, maar doordat de kosten (met name van de zaalhuur) lager uitvallen hebben we nu weinig financiële zorgen. Aan het eind van het seizoen 2020-2021 kijken we verder. Nu weet niemand hoe alles zich verder ontwikkelen zal.
Nog even iets over het bestuur.
Door het feitelijke vertrek uit het bestuur van de Voorzitter Juffer en het lid Sepers, moesten er beslissingen genomen worden om de taken die zij hadden verricht waar te nemen. Allereerst past hier een woord van dank voor het vele werk dat beiden hebben gedaan. Juffer heeft meer dan 50 jaar deel uit gemaakt van het bestuur, waarvan de laatste 23 jaar als voorzitter. Sepers zat korter in het bestuur, maar heeft zich ontpopt als een enthousiast redacteur van “De Veldheer”en voorts heeft hij veel energie gestoken in de organisatie van het Rapidtoernooi dat in januari 2020 is gehouden. Beiden voor al het werk heel veel dank!
Het voorzitterschap wordt tot september a.s. waargenomen door de algemeen adjunct Wilders. In de Algemene Ledenvergadering van 3 september 2020 wordt een nieuwe Voorzitter benoemd. Het redacteurschap komt tot die tijd in handen van de secretaris Van Halem.
Er waren 4 bestuursvergaderingen gepland, elk kwartaal één. Door alle beperkingen die iedereen opgelegd heeft gekregen is de vergadering die voor het 2e kwartaal van 2020 gepland stond niet doorgegaan.
Dat betekent niet dat de bestuursleden het wat gemakkelijker hadden dan anders. De Coronapandemie heeft de protocollenmakers in dit land handen vol werk bezorgd. Dat werk hebben zij vervolgens uitgestort over alle instellingen en organisaties en wat dies meer zij, die er mee te maken hadden. Zo ook wij.
We hebben dat allemaal nauwgezet bestudeerd en gevolgd. Er zijn veel telefonische en elektronische overleggen tussen de bestuursleden onderling geweest. Het voorlopige gevolg is het voorstel in de ledenvergadering van 3 september 2020 om weer te gaan schaken. Ook wordt na gegaan wat we in de externe competitie kunnen doen.
Enfin, over deze zaken hoop ik u volgende jaar september weer te informeren.

Frank van Halem
September 2020